เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ลำน้ำเจ้าพระยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ลำน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้กิจกรรมพิเศษ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นไม้ขนาดใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นต้นไม้มรดกคู่กับจังหวัดสืบไป โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะกรรมการผู้ร่วมจัดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา