เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา