เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 Microsoft Excel เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา