เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นโรตีสายไหมของฝากประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอโยธยาชั้น 3 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา