เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

       สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การฝึกอบรม โดยมี นางสาวธนารัตน์  ปิยะวรากร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายวันชัย ธัญญะเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม