เมนูหลัก
เว็บบริการ

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  โกยดุลย์ และ ดร.ผกามาศ  ศรีจริยา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 8  และ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา