เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมหลักสูตร “Pre-Retort supervisors”

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตร “Pre-Retort supervisors” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีความเป็นกรดต่ำและ/หรืออาหารปรับกรด เพื่อการปฏิบัติงานในการควบคุมการผลิต (Retort supervisors) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหารโดยตรงและสร้างเครือข่ายร่วมกันกับวิทยากรภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง นักวิชาการอิสระ นายเอกชัย ถวายนิน Senior Leader บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และวิทยากรภายใน นำโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 27, 30 กรกฎาคม 2562 และ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา