เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

         ดร.ธิติวิทย์ ไวทยวรรณ Senior Regional Sales Manager บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม ของสาขาวิชา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา