เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมพิจารณาแผนงานฟาร์ม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา