เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย”

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตร“การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ นายสุชาติ ถนอมวราภรณ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ  ผ.ศ. ทศพร นามโฮง นักวิชาการอิสระ  วิทยากรภายใน ได้แก่ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  อาจารย์ฌณกร หยกสหชาติ และ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ บรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม อาทิ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 320318 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา