เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณริมสันเขื่อน ครั้งที่ 2 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด สวยงามและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ แปลง 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา