เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและแนะแนวทางการศึกษาต่อในอนาคตให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี