เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมนำเยี่ยมชมเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชา  และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการศึกษาอายุการเก็บรักษาแป้งกล้วย โดย ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 และอาคาร 19  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา