เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการตัดสินการประกวด

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น และอาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเห็ดตับเต่าคุณภาพดีและเห็ดตับเต่าใหญ่ที่สุดในโลก และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และอาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการประกอบอาหารเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดตับเต่าในงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา