เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 9”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการเกี่ยวกับเห็ดตับเต่า ในงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 9” ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของคณะ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา