เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

        อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  นายสุรัช ประหยัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์  อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดห้วยจระเข้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา