เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู

      สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ และรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่มีการพัฒนาด้านผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน โดย คุณธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้มอบทุนให้กับนักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา