เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ MOU

        คุณมหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด และคณะ เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา