เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการอนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

     ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา