เมนูหลัก
เว็บบริการ

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  เพื่อสร้างและฝึกให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี  มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เสียสละ ขยัน  อดทน รับผิดชอบ และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยการกวาดลานวัด  เก็บขยะ  เช็ดทำความสะอาดโบสถ์  ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และฝึกให้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา