เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

          อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำขบวนแห่เทียนพรรษาและแห่เทียนไปยังวัดโตนด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการฟังธรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา