เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษาเข้าร่วมแสดงงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

   นางสาวบงกชกร บำรุงจิตร นายบัญญัติ นาใจเย็น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และนางสาวรสริน นิลสุขุม นางสาวปิยกานต์ เงินอาจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 และเข้าร่วมการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์และภัยพิบัติ จากอุทกภัยสำหรับพี่น้องปวงชนชาวไทย เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ