เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)

         อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน) เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา