เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนสอนของคณะและแนะแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมป์ จังหวัดนครปฐม