เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562

       รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในงาน Technomart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาร์แลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี