เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Mr.Buavanh Vilavong อธิบดีกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทีมงานบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด พร้อมนำเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมสาธิตกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24 ชั้น 2 และอาคารต้นแบบการผลิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา