เมนูหลัก
เว็บบริการ

นิเทศสหกิจศึกษา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และ อาจารย์อรุณี  คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก (พืชสวนร่มเกล้า) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ช่วยเหลือ แนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา