เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาร้านจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการพัฒนาร้านจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานพัฒนาร้านจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มจากคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา