เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษาพบปะผู้บริหาร

        อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมนักศึกษาพบปะผู้บริหาร  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา