เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการพัฒนาหลักสูตร

      ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือเรื่องแผนพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา  โดยคณะมีแผนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237  ชั้น 3 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา