เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์ เป็นผู้นำเสนอแผนบูรณาการ และมีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย  ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมงจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา