เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

         นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พร้อมฝึกฝนทักษะให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี เพื่อใช้ในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยมี อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี และนางสาวศิรดา สุคันธจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจริยกุล ชั้น 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา