เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการฯ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคำถามวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนในโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา