เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในอำเภอบางซ้าย

      อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วย อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในอำเภอบางซ้าย เรื่องการแปรรูปไวน์ฝรั่งและแยมฝรั่ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ กศน.อำเภอบางซ้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา