เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

        นางสาวรุ้งลาวรรณ อนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ และ นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการเป็นภาวะผู้นําให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาของไทยและเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีต่อสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จัดโดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ