เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมให้ความรู้ทางการเกษตรให้กับนักเรียนในเครือข่าย

          คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรและอาหาร เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ทักษะการฝึกปฏิบัติ ไปต่อยอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรและอาหารได้  เมื่อวันที่ 22, 23 และ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา