เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ MOU

       นายอรรถวุฒิ  โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ 2017 เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรและอาหาร โดยมี รองคณบดี หัวหน้าสาขา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา