เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา

         คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวและลงแขกดำนา พร้อมร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมข้าว การเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว โดย คุณปราณี นาคน้อม และร่วมเสวนากับศิษย์เก่าเรื่องการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกทำนากับร่วมกับคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณแปลง 2 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา