เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ว่าที่ร้อยเอกชลิต  อินทร์ศวร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรและอาหาร เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในด้านต่างๆ โดยมี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา