เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาขาวิชา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาขาวิชา เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา