เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหัวหน้าห้องนักศึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าห้องนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดี พูดคุยและชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาของคณะทุกคนได้รับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมของคณะอย่างทั่วถึงอีกช่องทางหนึ่งจากหัวหน้าห้อง ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา