เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

       ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา