เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงพื้นที่อบรมการปลูกพืชแบบ Hydroponic ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย

          ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง และอาจารย์อรุณี คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่อบรมการปลูกพืชแบบ Hydroponic สูตรอาหารในการปลูกพืช การสร้างอุปกรณ์ในการปลูกพืชใช้เองแบบใช้ไฟฟ้าและใช้พลังงานจากโซล่าเซลเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินระดับประเทศ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา