เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริการวิชาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

       ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.สุภาพร พาเจริญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวตัง และน้ำข้าวผสมธัญพืช ภายใต้โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างตำบล (การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย กศน. อำเภอบ้านแพรก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)