เมนูหลัก
เว็บบริการ

การประกวดอาหารชาติพันธุ์มอญชุมชนบ้านเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นักวิจัยในโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำโดย ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และอาจารย์ยุพิน พูนดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมการสาธิตและการประกวดอาหารชาติพันธุ์มอญชุมชนบ้านเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอาหารมอญประเภทอาหารคาว อาหารหวาน และสำรับข้าวแช่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมมากมาย อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สถาบันอยุธยาศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ตลาดโก้งโค้ง และบริษัทนำเที่ยว เป็นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดทองบ่อ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา