เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาหารสัตว์/อาหารเสริมจากดักแด้ไหมอีรี่

           ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปะสมบูรณ์  อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาหารสัตว์/อาหารเสริมจากดักแด้ไหมอีรี่ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สนองต่อความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรเป็นสำคัญ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันเกษตรอินทรีย์ซึ่งประกอบไปด้วย ไม้ผล พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บ้านจิก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว