เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันให้นักวิจัยนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ รองคณบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร(สกสว.) คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สวทช.) คุณรัตนากร แสนศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สวทช.) คุณกอวิศาล์ สาธรสุเมธี ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี(สวทช.) และคุณธงชัย ตั้งใจดี นักวิเคราะห์ สถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สวทช.) ร่วมเสวนากับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการวิจัย” และช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ ขั้นตอนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สาธารณะประโยชน์ โดย รศ.อำนวยพศ  ทองคำ และ ดร.วิจิตราเหลียวตระกูล เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา