เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

              คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในช่วงเช้า นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าองค์พระพิรุณและเข้าห้องประชุม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  พร้อมให้โอวาทเรื่อง ความสำเร็จของนักศึกษา สู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  จากนั้น รองคณบดี กล่าวแนะนำการปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  พร้อมแนะนำอาจารย์ทั้ง 5 สาขาวิชาและสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา