เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

     น.ส.วริษา สิริปัญญาวัฒน์ น.ส.ธัญลักษณ์ หอมกรุ่น น.ส.วรรณภา เรืองประกาย และ น.ส.กมลเนตร อุบลรัศมี  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT-Nestle Quizbowl 2019) ในงาน PROPAK Asia 2019 โดยมี อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม อาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ