เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริการวิชาการ การแปรรูปเห็ดขอน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและการบรรจุภัณฑ์ โดยแปรรูปน้ำพริกเผาเห็ดขอน และเห็ดขอนพะโล้อบแห้ง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น ร่วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่  14 มิถุนายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภา ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา